KONKURS NA ARANŻACJĘ PRZESTRZENI PARTERU
W BUDYNKU HISTORYCZNYM PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

 

I. Ogłoszenie o konkursie:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do udziału w konkursie na aranżację funkcjonalno-estetyczną przestrzeni parteru w budynku z roku 1905, ul. Wałowa 15.

Projekty w formie wizualizacji należy składać za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Biblioteki, do 7 grudnia br. do godziny 13.00.  Nagrodą dla zwycięskiego projektu jest suma 30 000,- PLN brutto oraz jego realizacja, która zostanie odrębnie sfinansowana.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej koncepcji aranżacji przestrzeni strefy wejściowej i parteru (niespełna 200 m2) w budynku historycznym Biblioteki przy ul. Wałowej 15, (zob. załącznik nr 1). Efektem końcowym ma być uzyskanie nowoczesnej przestrzeni informacyjno-edukacyjnej, o wysokich walorach estetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów.

Nowa przestrzeń wewnętrzna ma opowiadać historię Gdańska w oparciu o bogate zbiory Biblioteki i jednocześnie promować działalność Biblioteki.

Realizacja projektu ma nastąpić w roku 2021, w roku Jubileuszu 425 lat istnienia Biblioteki.

Konkurs finansowany jest ze środków Polskiej Akademii Nauk.

II. Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska,
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk.

tel./fax: 58 301 55 23
sekretariat.bg@bg.pan.pl

2. Zasady ogólne konkursu:
• ma charakter otwarty;
• prowadzony jest na podstawie regulaminu;
• jest konkursem koncepcyjnym;
• prowadzony jest w języku polskim;
• termin składania prac konkursowych upływa 7 grudnia 2020 roku o godz. 13.00.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Uczestnikiem konkursu mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnej;
• Organizator oraz powołani przez Organizatora członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie;
• wszyscy Uczestnicy konkursu mają prawo do dodatkowych informacji o funkcjonowaniu Biblioteki, pozyskiwanych aż do 7 grudnia br., osobami do kontaktu są: Anna Walczak kom. 607 572 028 Anna.Walczak@bg.pan.pl i Maciej Mielniczuk kom: 504 183 631 macmiegdansk@gmail.com;
• zgłoszenie projektu jest bezpłatne;
• Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w takim przypadku każdy projekt powinien być dostarczony w osobnej kopercie;
• projekt należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem KONKURS i NADANYM PRZEZ AUTORA KODEM 6 CYFROWYM wraz z załączonym zobowiązaniem do realizacji projektu, kosztorysem wykonawczym oraz harmonogramem robót do realizacji w 2021 roku. Górna granica wartości kosztorysowej wynosi 250 000,- PLN brutto. Ponadto do koperty należy załączyć dodatkową, zamkniętą kopertę z tym samym kodem 6 cyfrowym zawierającą Kartę zgłoszenia (załącznik nr 2). Koperta z Kartą zgłoszenie zostanie otwarta komisyjnie po wyborze zwycięskiego projektu.
• dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania projekty nie mogą zawierać informacji o autorze, należy je podpisać jedynie własnym 6-cyfrowym kodem;
• konkurs jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim. Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na j. polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym za zgodność z oryginałem;
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.

4. Zgłoszenia i kwalifikacja:
Praca konkursowa musi zawierać:
• projekt w formie wizualizacji elektronicznej;
• część opisową;
• projekt wykonawczy i kosztorys wykonawczy wraz z harmonogramem robót;
• zobowiązanie do kierowania i nadzorowania realizacją projektu.

Materiały konkursowe należy składać do dnia 7 grudnia 2020 roku, do godz. 13.00, na adres: ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk. Wymagane jest oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawarte w Karcie zgłoszenia. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu projekty nie mogą zawierać informacji o autorze.

5. Oczekiwania ze strony Organizatora:
Organizator oczekuje adaptacji parteru do funkcji powszechnie dostępnej, nowoczesnej przestrzeni informacyjno–edukacyjnej. Powinna to być trwała, inspirująca przestrzeń o wysokich walorach estetycznych z przestrzenią rekreacyjną, zaprojektowana ekonomicznie, tj. z uwzględnieniem bieżących kosztów eksploatacyjnych. Jako wymagalne Organizator traktuje zaprojektowanie wystawy stałej, zachowania w przestrzeni kamiennych tablic z planem Buhsego i współpracy/konsultacji na etapie realizacji projektu z ustaloną grupą bibliotekarzy.

6. Ocena prac konkursowych:
Zgłoszenia poddane zostaną ocenie formalnej (czy praca spełnia warunki konkursu) w dniu 7 grudnia, po godz. 13.00. Oceny tej dokona troje pracowników Biblioteki, powołanych zarządzeniem Dyrektora. Następnie, projekty poddane zostaną ocenie merytorycznej pod kątem walorów artystycznych i użytkowych. Tej oceny dokona Jury wyłonione przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Wyniki konkursu:
Organizator przewiduje jedną nagrodę w wysokości 30 000,- PLN brutto.  Zwycięski projekt skierowany zostanie do realizacji.

Ogłoszenie wyniku konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki najpóźniej do dnia 20 grudnia br. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.

8. Prawa autorskie:
1. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, zawartego w Karcie zgłoszenia.
2. Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez Uczestnika konkursu.
3. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności projektu oraz o przejściu autorskich praw majątkowych do projektu. Przyznana nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do projektu.

9. Przetwarzanie danych osobowych:
Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które zawiera Karta zgłoszenia.

10. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac we wszelkiego rodzaju mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.

Zał. nr 1
KONKURS NA ARANŻACJĘ PRZESTRZENI PARTERU, Załącznik nr 1

Zał. nr 2
KONKURS NA ARANŻACJĘ PRZESTRZENI PARTERU, Załącznik nr 2