Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

Libri Gedanenses jest organem naukowym PAN Biblioteki Gdańskiej, czasopismem stanowiącym forum prezentacji zbiorów i działalności gdańskiej książnicy. Inicjatorem i twórcą wydawanego od 1968 roku rocznika o profilu bibliologicznym był dr Marian Pelczar, wieloletni dyrektor Biblioteki.

Naukowa działalność Biblioteki Gdańskiej jest ukierunkowana na poznawanie gdańskiego świata książki. Libri Gedanenses prezentuje zarówno dorobek pracowników Biblioteki, jak i autorów z innych ośrodków naukowych, zgodnie z przyjętym profilem, nad którym czuwa Rada Programowa.

Libri Gedanenses w latach 1976-1991 były połączone z Rocznikiem Gdańskim. Poza tym okresem na okładce niezmiennie reprodukowano siedemnastowieczny sztych przedstawiający założoną w 1596 roku Bibliotheca Senatus Gedanensis, której kontynuatorką jest PAN Biblioteka Gdańska.
Kolejny, 37 tom Libri Gedanenses ukazał się w 2020 roku.

Rada Programowa

  • prof. Krzysztof Migoń (Wrocław)
  • dr Maria Pelczar (Gdańsk)
  • prof. Guido Vannini (Firenze)

 

Komitet redakcyjny

  • dr Aleksander Baliński (redaktor)
  • Wanda Pętlicka (sekretarz)
  • dr Zofia Tylewska-Ostrowska
  • dr Anna Walczak (przewodnicząca)

 

Bibliografia zawartości tomów 1-35

Libri Gedanenses t. 31-32

Libri Gedanenses t. 33

Libri Gedanenses t. 34

Libri Gedanenses t. 35

Libri Gedanenses t. 36

© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

ISSN 0075-9163

 

Adres redakcji Libri Gedanenses

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
libri@bg.pan.pl

 

Informacja dla autorów

„Libri Gedanenses” publikuje tylko materiały oryginalne, teksty które nie były dotychczas drukowane w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Zgłaszane teksty są recenzowane zgodnie z zasadami double blind review process. Każdy z nich opiniowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród odpowiednich specjalistów. Podstawowymi kryteriami oceny są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. Komitet Redakcyjny decyduje o przyjęciu tekstu do druku i umieszczeniu w jednym z działów czasopisma: artykuły i komunikaty, materiały, eseje oraz recenzje i polemiki.

„Libri Gedanenses” nie płaci honorariów autorskich. Autorzy przenoszą na PAN Bibliotekę Gdańską prawa majątkowe i prawa pokrewne do opublikowanych tekstów na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem i techniką cyfrową oraz wprowadzanie do obrotu egzemplarzy i rozpowszechnianie w wersji elektronicznej, w otwartych repozytoriach cyfrowych. Autorzy udzielają także PAN Bibliotece Gdańskiej wyłącznego zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do ich utworów. Korzystanie z przeniesionych praw i udzielonych licencji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Komitet Redakcyjny prosi Autorów o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowywania i nadsyłania tekstów i ilustracji do publikacji.

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF. Artykuł nie może przekraczać 48 000 znaków (ze spacjami), a recenzja 12 000 znaków (ze spacjami). Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza; formatowanie przypisów w dole strony: czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 wiersza. Prosimy o sporządzanie przypisów i zestawianie bibliografii na wzór stosowanych w czasopiśmie.

Teksty i ilustracje w formacie TIFF o rozdzielczości 600 dpi należy nadsyłać w formie cyfrowej emailem i WeTransferem na adres: libri@bg.pan.pl – ewentualnie na płycie CD/DVD pocztą na adres: „Libri Gedanenses”, PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15. Do przesyłanych ilustracji dołączamy informacje o właścicielach odpowiednich praw autorskich i wykonawcach zdjęć.

Autorzy proszeni są o podawanie tytułu/stopnia naukowego/zawodowego, aktualnego miejsca pracy oraz adresu email – ewentualnie adresu do korespondencji. Ponadto do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim o objętości od 800 do 1200 znaków (ze spacjami) i 5-7 słowami kluczowymi.

Komitet Redakcyjny nie przyjmuje materiałów, które nie są przygotowane zgodnie z powyższymi zasadami oraz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skracania tekstów oraz wyboru ilustracji w uzgodnieniu z Autorami. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.