Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

„Libri Gedanenses” jest organem naukowym PAN Biblioteki Gdańskiej, czasopismem stanowiącym forum prezentacji zbiorów gdańskiej książnicy. Twórcą wydawanego od 1968 roku rocznika był wieloletni dyrektor instytucji dr Marian Pelczar. Naukowa działalność PAN Biblioteki Gdańskiej jest ukierunkowana na poznawanie gdańskiego, polskiego i europejskiego świata książki.

„Libri Gedanenses” prezentuje zarówno dorobek pracowników Biblioteki, jak i autorów z innych ośrodków naukowych, zgodnie z przyjętym profilem, nad którym czuwa Rada Programowa. Czasopismo publikuje teksty w językach polskim i angielskim.

© Copyright by Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska

ISSN 0075-9163

 

Rada Programowa: prof. dr hab. Krzysztof Migoń (Wrocław), dr Maria Pelczar (Gdańsk), prof. dr Guido Vannini (Firenze)

Komitet Redakcyjny: dr Aleksander Baliński (redaktor naczelny), Wanda Pętlicka (sekretarz), dr Zofia Tylewska-Ostrowska, dr Anna Walczak (przewodnicząca)

 

Adres redakcji

„Libri Gedanenses”

PAN Biblioteka Gdańska

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15

libri@bg.pan.pl

 

Bibliografia zawartości tomów 1-35

 

Archiwalne roczniki „Libri Gedanenses” tom 35 (2018), 36 (2019), 37 (2020) i 38 (2021) są dostępne na platformie Czasopisma PAN https://journals.pan.pl/libriged

 

Informacja dla autorów

Redakcja „Libri Gedanenses” decyduje o przyjęciu tekstu i po uzyskaniu pozytywnych recenzji o umieszczeniu w jednym z działów czasopisma: artykuły i komunikaty, materiały, eseje oraz recenzje i polemiki. Redakcja nie przyjmuje materiałów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą oraz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skracania tekstów, a także wyboru ilustracji w uzgodnieniu z Autorami. Nadesłane materiały nie są zwracane.

Autorzy przenoszą na PAN Bibliotekę Gdańską prawa majątkowe i prawa pokrewne do opublikowanych tekstów na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem i techniką cyfrową oraz wprowadzanie do obrotu egzemplarzy i rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w repozytoriach cyfrowych.

„Libri Gedanenses” nie płaci honorariów autorskich. Autor otrzymuje egzemplarz autorski rocznika i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). 

 

Instrukcja wydawnicza

Redakcja „Libri Gedanenses” prosi o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad przygotowywania i nadsyłania tekstów i ilustracji.

Autorzy podają tytuł/stopień naukowy/zawodowy, aktualne miejsce pracy oraz adres e-mail i adres pocztowy.

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF. Artykuł nie może przekraczać 48 000 znaków (ze spacjami), a recenzja 12 000 znaków (ze spacjami). Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza; formatowanie przypisów w dole strony: czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 wiersza. Wskazane jest sporządzanie przypisów i zestawianie bibliografii na wzór stosowany w czasopiśmie. Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie o objętości od 800 do 1200 znaków (ze spacjami) i 5-7 słowami kluczowymi.

Ilustracje powinny być wykonane w formacie TIFF o rozdzielczości 600 dpi. Spis ilustracji musi zawierać informacje o wykonawcach skanów/zdjęć i właścicielach odpowiednich praw autorskich.

Teksty oraz ilustracje należy nadsyłać w formie cyfrowej na adres: libri@bg.pan.pl (wyjątkowo na płycie CD/DVD pocztą na adres: „Libri Gedanenses”, PAN Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15).

 

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej „Libri Gedanenses” są zgodne z opracowanym przez Committee on Publication Ethics „Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Komitet Redakcyjny ocenia nadsyłane prace pod kątem ich zawartości bez względu na osoby autorów. Wszystkie otrzymane materiały pozostają poufne. Wgląd do nich mają wyłącznie redaktorzy, recenzenci, ewentualnie doradcy redakcji. Także recenzje posiadają charakter poufny.

„Libri Gedanenses” publikuje wyłącznie teksty oryginalne. Redakcja oczekuje od autorów rzetelności naukowej i uszanowania norm publikacji, zwłaszcza staranności w przytaczaniu wyników obcych prac. Zakłada się, że autorzy zapoznali się z przywoływanymi pozycjami.

Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie pracy powinny być wymienione jako współautorzy. Pierwszy z nich przesyła ostateczny tekst do czasopisma po zatwierdzeniu przez pozostałych wersji przeznaczonej do publikacji.

Komitet Redakcyjny ma zawsze prawo wycofania pracy, jeśli stanowi plagiat, tekst był wcześniej opublikowany albo przedstawione wyniki badań okazały się niewiarygodne, zarówno z powodu świadomego działania autora, jak i niezawinionego błędu. 

 

Procedura recenzowania

Komitet Redakcyjny „Libri Gedanenses” podejmuje wstępną decyzję o odrzuceniu albo zakwalifikowaniu nadsyłanych prac do recenzji. Podstawowymi kryteriami oceny są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. Zaakceptowane materiały podlegają redakcji w porozumieniu z autorami.

Prace recenzowane są zgodnie z zasadami double blind review process. Każda z nich opiniowana jest przez dwóch znawców, wybieranych w sposób wykluczający konflikt interesów z autorem. Recenzenci rekomendują oceniane teksty do przyjęcia, sugerując dokonanie uzupełnień i naniesienie poprawek albo opowiadają się za ich odrzuceniem. Recenzje są sporządzane na piśmie i kończą się jednoznaczną oceną opiniowanych prac. Na ich podstawie ostateczne decyzje podejmuje Komitet Redakcyjny.

Prace niemające charakteru naukowego – recenzje i polemiki oraz wspomnienia i sprawozdania – z zasady nie podlegają recenzjom, choć mogą zostać do nich skierowane.

Pełna lista recenzentów podawana jest w odpowiednim tomie czasopisma.