RODO

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 6100 ; fax 48/22/1827050.
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk,  tel./fax 058 301-55-23; e mail: bgpan@bgpan.gda.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bgpan@bgpan.gda.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją ustawowych celów Polskiej Akademii Nauk, w szczególności związanych z propagowaniem rozwoju nauki oraz ustanawianiem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służących społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych regulacji prawnych.
Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora –przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)