RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk z siedzibą przy pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. +48 22 182 61 00.
  2. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, tel. 58 301 55 23 jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować mailowo, pisząc na adres iod@pan.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją ustawowych celów Polskiej Akademii Nauk, w szczególności związanych z propagowaniem rozwoju nauki oraz ustanawianiem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służących społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych regulacji prawnych.
  7. Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, jak również – w uzasadnionych przypadkach – ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).