Zapytaj bibliotekarza
Zapytaj bibliotekarza

Jeœli na stronie www oraz w katalogach online nie znajdują Państwo poszukiwanych przez siebie informacji, prosimy skontaktować się z nami. Dyżurujący bibliotekarz odpowiada na pytania dotyczące zasad korzystania z biblioteki, obsługi katalogów, narzędzi wyszukiwawczych, zasobów informacyjnych, itd.

Nie przygotowujemy zestawień bibliograficznych (np. do prac licencjackich, magisterskich, zaliczeniowych).
Treść informacji
Imię oraz nazwisko
Adres e-mail
   

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska