Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na wymianę zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszuPolska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na
wymianę zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszu IV i V piętra od strony boiska szklonego w części dobudowanej w latach70-tych XX wieku budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15.

 

Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel./fax 058/301-55-23
www.bgpan.gda.pl

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana zewnętrznej ścianki przeszklonej (okna) w wykuszu IV i V piętra od strony boiska szklonego w części dobudowanej w latach 70-tych XX wieku budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana zawarta jest w Projekcie Budowlano - Wykonawczym docieplenia ścian zewnętrznych części budynku z lat 70-tych XX w. Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 na działce nr 91 (obręb 81) oraz przedmiarze robót. 44221000-5; 45111300-1; 45421100-5; 45400000-1.

 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5, 44.22.10.00-0, 54.11.13.00-1, 45.40.00.00-1.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Termin wykonania: w  30 dni robocze od podpisania umowy.

 

Wadium: nie dotyczy

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie) robót remontowo - budowlanych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (umowę) których zakres obejmował wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej na stolarkę okienną (ścianki) aluminiową o powierzchni minimum 30 m2 dla każdego zamówienia osobno.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgpan.gda.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
fax. 583-015-523
e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl.

 

Termin składania ofert:
29.10.2012 godzina 11:00, miejsce: PAN Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

 

 

Termin otwarcia ofert:
29.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Gabinet Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Gdańsk, dnia 9 października 2012 roku.

 

Docieplenie_opis
Docieplenie_sytuacja

Docieplenie_st

Docieplenie_rzut_IV_i_V_pietra

Docieplenie_przkeroj_I-I

Doceplenie_przekroj_II-II

Docieplenie_elewacja

Przedmiar_robot

Docieplenie stolarka

SIWZ_09_10_12© 2012 PAN Biblioteka Gdańska