Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na
Wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 zgodnie z Przedmiarem robót


Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel./fax 058/301-55-23
www.bgpan.gda.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu hallu wejściowego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 zgodnie z Przedmiarem robót.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Wielkości  zamówienia: Przygotowanie i pomalowanie powierzchni 399,5 m2 zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.13.00-1.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 30.11.2012.

Wadium: nie

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym.

• Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie) robót remontowo - budowlanych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (umowę) polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych (objętych niniejszym przetargiem) każdorazowo dla każdej realizacji o wielkości nie mniejszej niż 350 m2 dla prac związanych z przygotowaniem i malowaniem ścian i sufitów

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

• W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bgpan.gda.pl/index.php

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
fax. 583-015-523
e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl

 

Termin składania ofert:
29.10.2012 godzina 11:00, miejsce: PAN Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

 

Termin otwarcia ofert:
29.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Gabinet Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej
ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Gdańsk, dnia 9 października 2012 roku.

 

SIWZ_09_10_2012_malowanie_i_przedmiar

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska