Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg na wykonanie docieplenia części ścian budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 5.000.000 euro na
Wykonanie docieplenia części ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15. Numer ogłoszenia Biuletynie UZP: 181107 - 2012

 


Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańsk
                        80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
                        tel./fax 48 583-015-523
                        e-mail:bgpan@bgpan.gda.pl
                        www.bgpan.gda.pl

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie docieplenia części ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15.

 

Tryb i rodzaj zamówienia: Przetarg  nieograniczony na roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie docieplenia części ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 zgodnie z Projektem budowlano - wykonawczy docieplenia ścian części budynku z lat 70-tych XX wieku Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 na działce nr 91 - obręb 81.

 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.21-9, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

 

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wpłaty wadium.


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym


Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (umowę) polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto

 

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, które będą kierować robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: a) posiadającą uprawnienia kierownika budowy w robotach ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz b) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami, oraz c) będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.)

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada: a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania prac w dniach - 10
 • 3 - Okres gwarancji w miesiącach - 10

 

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgpan.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 fax 48 583-015-523 e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl.

Termin składania ofert: 10.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15.

Termin otwarcia ofert: 10.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Gabinet Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


/upload/files/przetarg_22.08.13/SIWZ_17_08_2012.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/000_PAN%20BG_docieplenie_opis.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/001_BG%20PAN_docieplenie_sytuacja.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/002_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20piwnic.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/02_pan%20bg_docieplenie_st.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/003_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20parteru.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/03_01_pan%20bg_docieplenie_pr%20-%20wstep.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/03_02_pan%20bg_docieplenie_pr.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/004_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20I%20pietra.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/005_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20II%20i%20III%20pietra.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/006_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20IV%20i%20V%20pietra.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/007_PAN%20BG_docieplenie_rzut%20dachow.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/008_PAN%20BG_docieplenie_przekroj%20I-I.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/009_PAN%20BG_docieplenie_przekroj%20II-II.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/010_PAN%20BG_docieplenie_elewacja_ne.pdf

/upload/files/przetarg_22.08.13/011_PAN%20BG_docieplenie_elewacja_sw.pdf

 

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska