Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na archiwizację zbiorów
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner)


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 106837 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner).

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 90.000 skanów i 150 opisów bibliograficznych w systemie VTLS Virtua (format MARC 21).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2012 roku. 

Zamówienia dodatkowe: Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - do 50 % podstawowego zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.90.00.00-9, 79.99.91.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch samodzielnie wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości minimum 400 000 zł brutto.

Potencjał techniczny: Wykonawca dysponuje skanerem książkowy formatu A1, rozdzielczość optyczna 600 dpi dla pełnego stołu (Omniscan 14000 firmy Zeutschel) z komputerem i oprogramowaniem dedykowanym dla skanera - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponowanie minimum 3 osobami, zdolnymi do wykonania zadania i posiadającymi doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami zabytkowymi. Przynajmniej jedna z osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy musi prócz doświadczenia w pracy ze zbiorami zabytkowymi biegle posługiwać się językiem niemieckim, a jedna łaciną średniowieczną.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl, fax. 583-015-523,oraz bezpośrednio pod adresem internetowym: http://wenus.bgpan.gda.pl/Przetargi/SIWZ-Archiwizacja-14-05-2012.pdf

 

Termin składania ofert: 22.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

Termin otwarcia ofert: 22.05.2012 godzina 12:30, miejsce: Gabinet Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner).
 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dane kontaktowe:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 26/5

tel. 583-012-251 do 254

tel/fax 583-015-523

e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl© 2012 PAN Biblioteka Gdańska