Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na

Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014
Numer ogłoszenia w Biuletynie UZP: 256781 – 2013
Data ogłoszenia 29.12.2013


 

NAZWA I ADRES: Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk , ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058/301-55-23.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na rok 2014.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie I - Prenumerata czasopism polskich na 2014 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 2 do SIWZ.

Zadanie II - Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2014 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 3 do SIWZ. Zadanie

III - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 rok - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ..

Wielkość przewidywanych zamówień uzupełniających - do 20 % podstawowego zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Czas trwania zamówienie: Okres w miesiącach: 12 (od 01.01.2014 do 3.12.2014)

ZALICZKInie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie (spełnia / nie spełnia)

Potencjał techniczny: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie (spełnia / nie spełnia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie (spełnia / nie spełnia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie (spełnia / nie spełnia)


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez dostawy główne Zamawiający rozumie dostawy prasy odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł. brutto dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że wykonał przynajmniej jedna taką dostawę w zakresie zadania na które składa ofertę.;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 15
 • 2 - cena za wskazane 70 tytułów - 35
 • 3 - Ilość oferowanych tytułów - 50


INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgpan.gda.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PAN Biblioteka Gdańska 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15 fax. 583-015-523 e-mail:bgpan@bgpan.gda.pl.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat PAN Biblioteka Gdańska 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15.

Otwrcie ofert dnia 09.12.2013 godz. 12:00 Gabinet Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej

związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prenumerata czasopism polskich na 2014 r. - według załączonego wykazu tytułów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 2 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 15
  • 2. cena za wskazane 70 tytułów - 35
  • 3. ilość oferowanych tytułów - 50

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2014 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 3 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 40
  • 2. ilość oferowanych tytułów - 60

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 rok.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska