Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu koputerowegoPOLSKA AKADMIA NAUK BIBLIOTEKA GDAŃSKA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY 130.000 EURO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIE PRZY UL. WAŁOWEJ 15 – 2 ZADANIA
Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP 260365-2012

 


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 - 2 zadania.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie I - dostawa komputerów Dostawa 10 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i 5 sztuk komputerów przenośnych - minimalne wymagania sprzętowe w SIWZ.
Zadanie II - Dostawa serwera - minimalne wymagania sprzętowe w SIWZ..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.13.00-6, 48.82.00.00-2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2012.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Złożenie oświadczenia


Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw sprzętu komputerowego w ilości co najmniej 10 sztuk nowych komputerów dla każdego zamówienia oraz 2 dostaw serwerów o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł. dla każdego zamówienia.


INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyCzy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgpan.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PAN Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk fax 583-015-523 e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl.
Termin składania ofert: 17.12.2012 godzina 13:30, miejsce: PAN Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.
Termin otwarcia ofert: 17.12.2012 godzina 14:00, miejsce: Gabinet Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa komputerów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i 5 sztuk komputerów przenośnych - wymagania sprzętowe w SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa serwera.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa serwera według minimalnych wymagań sprzętowych podanych w SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej
 
dr Zofia Tylewska-Ostrowska

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2012 roku

 

Ogłoszenie komputery 9.12.2012.doc

SIWZ 09.12.2012 komputery.doc© 2012 PAN Biblioteka Gdańska