Inne - Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2013Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ogłasza przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych
na rok 2013 - 3 zadania

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prenumerata czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2013 - 3 zadania.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie I - Prenumerata czasopism polskich na 2013 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ.
Zadanie III - Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2013 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 5 do SIWZ.
Zadanie III - Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2013 - załącznik nr 6 do SIWZ..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: takWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym
  • Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień (umowę) polegające na realizacji prenumeraty o ilości co najmniej 100 tytułów (dla każdego zamówienia) z zakresu zadania w którym Oferent składa ofertę

     

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
•    W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgpan.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
PAN Biblioteka Gdańska
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl.

Termin składania ofert: 27.11.2012 godzina 11:00,
miejsce: PAN Biblioteka Gdańska 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15.
Termin otwarcia ofert: 27.11.2012 godzina 12:00,
miejsce: Gabinet Dyrektora PAN Biblioteka Gdańska 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prenumerata czasopism polskich na 2013 r. według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 15 ; 2. Cena za 78 wskazanych tytułów – 35; 3. Ilość oferowanych tytułów - 50


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2013 r. według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 5 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 40 ; 2. Ilość oferowanych tytułów - 60

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2013 według załączonego wykazu tytułów załącznik nr 6 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2, 79.98.00.00-7.
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena – 40; 2. Ilość oferowanych tytułów - 60


Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 roku.

 

SIWZ czasopisma 15.11.2012.pdf
 

Załączniki do SIWZ z 15.11.2012


Odpowiedź na zapytanie 22.11.2012 czasopisma.doc


Odpowiedź na zapytanie 23.11.2012 czasopisma
 

Wynik przetargu 27.11.2012© 2012 PAN Biblioteka Gdańska