Zbiory

Udostępnianie zbiorów


Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00‑901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 6000 ; fax 48/22/1827050

 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk,  tel./fax 058 301-55-23; e‑mail: bgpan@bgpan.gda.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl

 

Jeżeli jest Pani/Pan naszym czytelnikiem, bądź opracowujemy materiały biblioteczne, których są Państwo autorami/współautorami, korzystają Państwo w jakikolwiek sposób z naszych usług lub serwisów informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki i zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom bibliotecznym, organizacji konferencji i wydarzeń naukowych, wykonania umów lub działań przed zawarciem umowy.

 

Dane podawane w trakcie rejestracji czytelnika zbierane są zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2018 poz. 574)

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla możliwości skorzystania z zasobów bibliotecznych lub dla wykonania umowy.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo (w przypadku umów będących podstawą do rozliczeń księgowych), dane osobowe czytelników będą przetwarzane przez okres 50 lat od Państwa ostatniej wizyty.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

Polska Akademia Nauk zastrzega prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Czytelnie

 

Czytelnia Zbiorów Historycznych
ul. Wałowa 15
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 320
 

Godziny otwarcia:
pn, wt, czw 9.00 – 19.00
śr, pt 9.00 – 15.00
 


Regulamin Czytelni Zbiorów Historycznych

 

 

 

Czytelnia Ogólna
ul. Wałowa 24
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 227
 

Godziny otwarcia:
pn – pt 8.00 – 19.45
sob 8.00 – 15.00
 

Regulamin Czytelni Ogólnej

 


Czytelnia Czasopism Bieżących
ul. Wałowa 24
tel. 58 301-22-51 do -54 wewn. 204
e-mail: czasopisma@bgpan.gda.pl

Godziny otwarcia:
pn – pt 8.00 – 15.00

 

Regulamin Czytelni Czasopism

 

 

Pokoje Pracy Indywidualnej
ul. Wałowa 24

Godziny otwarcia:
pn – pt 8.00 – 19.30
sob 8.00 - 15.00

Regulamin PPI 
 
 

 

Udostępnianie zbiorów w Pracowniach Zbiorów Specjalnych

 

Pracownia Grafiki
ul. Wałowa 15
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 316
e-mail: grafika@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn 14.00 – 19.00
wt, czw 9.00 – 14.00

Pracownia Kartografii
ul. Wałowa 15
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 327
e-mail: e-mail: kartografia@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn 14.00 – 19.00
wt, czw 9.00 – 14.00

Pracownia Teatrologiczna
ul. Wałowa 24
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 202
e-mail: teatralia@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn 14.00 – 19.00
wt, czw 9.00 – 14.00


Pracownia Fotografii
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 115
e-mail: fotografie@bgpan.gda.pl
e-mail: m.pawlik@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn 14.00 – 19.00
wt, czw 9.00 – 14.00

 

Regulamin Pracowni Zbiorów Specjalnych

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
ul. Wałowa 24
tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 202
e-mail: dzs@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn 14.00 – 19.00
wt, czw 9.00 – 14.00

 


Wypożyczalnie


Wypożyczalnia (dla pracowników naukowych i doktorantów)
ul. Wałowa 24
Tel. 58 301-22-51 do 54 wewn. 101
e-mail: wmb@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn, wt, śr., pt 8.00 – 14.45
czw 12.00 – 19.00
 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Wałowa 24
tel. 58 301-22-51 do -54 wewn. 101, 103
e-mail: wmb@bgpan.gda.pl


Godziny otwarcia:
pn - pt  8:00 - 14:45

Regulamin Wypożyczalni Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska