Numer i nazwa Projektu: Z/2.22/I/1.4/517/05

Wśród trzydziestu jeden wniosków aplikujących w Województwie Pomorskim o środki unijne na lata 2004-2006 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, jako Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu, w ramach Działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury – znalazł się jako piąty Projekt przygotowany przez Bibliotekę Gdańską Polskiej Akademii Nauk.

Został on pozytywnie zaopiniowany jednakże wnioskowana kwota przekroczyła możliwości finansowe Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewody Pomorskiego, co pociągnęło za sobą konieczność zmiany wartości Projektu.

Całkowita wartość Projektu, która wynosiła 9.580.926,00 PLN otrzymała dofinansowanie z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.528.292,00PLN tj.27,04 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, na mocy Umowy o dofinansowaniu nr Z/2.22/I/1.4/517/05/V/1/06 z dnia 31.07.06 roku.

Po przeredagowaniu Projektu została podpisana decyzja przyznająca Bibliotece Gdańskiej ostatecznie kwotę 2.331.272,00 PLN z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 1.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Jednakże przedłużający się brak decyzji na szczeblu ministerialnym (Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) co do udzielenia Beneficjentowi koniecznej w jego wypadku formy prefinansowania, nie pozwolił Bibliotece wykorzystać przyznanego dofinansowania aż do dnia 9.10.07 r., kiedy to Ministerstwo Finansów decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 przeznaczyło sumę 2.331.272,00 PLN dla Biblioteki Gdańskiej PAN na finansowanie Projektu w ramach ZPORR.

Tym samym Projekt znalazł się (choć niezwykle późno) w fazie końcowej realizacji, przy założeniu, iż część wykonanych w latach 2005 i 2006 prac składa się na wkład własny Beneficjenta a prace przewidywane do końca roku wyczerpią przyznane dofinansowanie.

W Projekcie nr Z/2.22/I/1.4/517/05, którego tytuł brzmi:”Rewaloryzacja i adaptacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN-II etap”, mieści się dokończenie budowy i wyposażenia nowego budynku Biblioteki przy ul. Wałowej 24 oraz przeprowadzenie remontu i rewaloryzacji siedziby historycznej przy ul. Wałowej 15.
Na tak zakreślony plan składają się następujące zadania:

 • roboty budowlano-wykończeniowe
 • instalacja sieci trafo, NN, SW
 • montaż dźwigów i podnośników
 • instalacja centrali telefonicznej
 • zaprojektowanie i wykonanie instalacji gaszenia pożaru gazem
 • instalacja odkurzacza centralnego
 • wyposażenie w regały i szafy
 • założenie instalacji sieciowej z serwerem i komputerami
 • oddanie do użytku laboratorium odkwaszania papieru
 • roboty konserwatorsko-remontowe w czytelni zbiorów specjalnych
 • roboty elewacyjne
 • działania promocyjne popularyzujące efekty Projektu
 • wykonanie projektu wnętrz i projektu budowlanego
 • nadzór inwestorski, techniczny i autorski.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w znaczący sposób wzmocnił inwestycje infrastrukturalne w latach 2004-2006 na terenie województwa pomorskiego; rozbudowa liczącej ponad 400 lat Biblioteki Gdańskiej i przywrócenie dawnej świetności historycznej, stuletniej siedzibie Biblioteki posadowionej w tzw. „trójkącie naukowym” jest tego najlepszym dowodem.

Biblioteka Gdańska jako jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, europejskim i światowym objęta jest programem ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wiekowe zasoby Gdańskiej Książnicy sięgają korzeniami wielokulturowej europejskiej tradycji. Jej praca na rzecz ochrony i bezpieczeństwa przechowywanego w niej dziedzictwa kulturowego trwająca nieprzerwanie od setek lat domagała się zdecydowanie wsparcia poprzez poprawę warunków przechowywania zbiorów o unikatowej wartości, poszerzenie powierzchni magazynowej, ułatwienie dostępu do zbiorów osobom niepełnosprawnym, poprzez unowocześnienie warunków pracy, opracowywanie zbiorów w sposób skomputeryzowany, tworzenie nowoczesnych baz danych, archiwizowanie Narodowego Zasobu Bibliotecznego poprzez digitalizowanie i mikrofilmowanie, chronienie go przed pożarem za pomocą gazu, odkwaszanie papieru zagrożonego destrukcją, odrestaurowanie zarówno zabytkowych wnętrz jak i zabytkowej elewacji z galerią herbów szlachty pomorskiej.

Tak wiec realizacja Projektu, współfinansowana przez budżet państwa i Unię Europejską, dzięki środkom unijnym umożliwiła pełne dokończenie i nowoczesne wyposażenie nowej inwestycji oraz poddanie zabiegom konserwatorskim historycznego budynku wpisanego do Rejestru Zabytków, co w znaczący sposób wzmocniło atrakcyjność tego fragmentu Starego Miasta i podniosło konkurencyjność regionu zgodnie z założeniami Priorytetu 1 i Działania 1.4.