Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

Libri Gedanenses

Libri Gedanenses jest organem naukowym PAN Biblioteki Gdańskiej, czasopismem stanowiącym forum prezentacji zbiorów i działalności gdańskiej książnicy. Inicjatorem i twórcą wydawanego od 1968 roku rocznika o profilu bibliologicznym był dr Marian Pelczar, wieloletni dyrektor Biblioteki.

Naukowa działalność Biblioteki Gdańskiej jest ukierunkowana na poznawanie gdańskiego świata książki. Libri Gedanenses prezentuje zarówno dorobek pracowników Biblioteki, jak i autorów z innych ośrodków naukowych, zgodnie z przyjętym profilem, nad którym czuwa Rada Programowa.

Libri Gedanenses w latach 1976-1991 były połączone z Rocznikiem Gdańskim. Poza tym okresem niezmienna pozostawała inspiracja projektu okładki – reprodukcja siedemnastowiecznego sztychu, na którym przedstawiona została Bibliotheca Senatus Gedanensis, założona w 1596 roku. Jej kontynuatorką jest PAN Biblioteka Gdańska.

Rada Programowa

  • prof. Krzysztof Migoń (Wrocław)
  • dr Maria Pelczar (Gdańsk)
  • prof. Guido Vannini (Firenze)

 

Komitet redakcyjny

  • dr Aleksander Baliński (redaktor)
  • Wanda Pętlicka (sekretarz)
  • dr Zofia Tylewska-Ostrowska
  • dr Anna Walczak (przewodnicząca)

 

Bibliografia zawartości tomów 1-35

Libri Gedanenses t. 31-32

Libri Gedanenses t. 33

Libri Gedanenses t. 34

Libri Gedanenses t. 35

Libri Gedanenses t. 36

© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

ISSN 0075-9163

 

Adres redakcji Libri Gedanenses

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15
libri@bg.pan.pl

 

Informacja dla autorów

Libri Gedanenses publikuje tylko teksty, które nie były dotychczas drukowane.
Zgłaszane teksty są recenzowane zgodnie z zasadami double blind review process przez dwóch recenzentów. Podstawowymi kryteriami oceny są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. O przyjęciu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
Zasady przygotowania i nadsyłania materiałów do publikacji:
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF.
Artykuł nie powinien przekraczać 48 000 znaków (ze spacjami).
Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza; formatowanie przypisów, w tym bibliograficznych, w dole strony: czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 wiersza.
Materiał ilustracyjny w formacie TIFF o rozdzielczości 600 dpi. Do ilustracji należy dołączyć informacje o właścicielach odpowiednich praw autorskich i wykonawcach zdjęć.
Autorzy proszeni są o załączenie odrębnej strony, zawierającej tytuł tekstu, nazwisko autora, tytuł/stopień naukowy/zawodowy, aktualne miejsce pracy oraz adres e-mail, ewentualnie adres do korespondencji. Ponadto do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim o objętości od 800 do 1200 znaków (ze spacjami) i 5-7 słowami kluczowymi.
Teksty i ilustracje należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: libri@bg.pan.pl
Komitet Redakcyjny przyjmuje wyłącznie materiały, które są opracowane zgodnie z powyższymi zasadami, oraz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skracania tekstów w uzgodnieniu z Autorem. Nie zwraca się przesłanych materiałów. Autorzy przenoszą na PAN Bibliotekę Gdańską prawa majątkowe do opublikowanych tekstów oraz upoważniają wydawcę do zezwalania na wykonywanie odnośnych praw zależnych.
Nie płaci się honorariów autorskich.