Zbiory

Jak korzystać ze zbiorów Biblioteki?


Publikacje wydane po zakończeniu II wojny światowej (książki, czasopisma, mikrofilmy, płyty CD) oraz zbiory (w tym przedwojenne) pochodzące z byłej biblioteki PAN w Warszawie udostępniane są w budynku przy ul. Wałowej 24 („nowym”). Księgozbiór przedwojenny oraz wszelkiego typu zbiory specjalne udostępniane są wyłącznie w czytelni znajdującej się w gmachu przy ul. Wałowej 15 („historycznym”).

 

Korzystanie z czytelni
 
Biblioteka dysponuje trzema czytelniami oraz pokojami pracy indywidualnej. Każda z czytelni posiada własny regulamin dostępny na stronie Udostępnianie Zbiorów.
 
W gmachu historycznym przy ul. Wałowej 15 znajduje się:
 
Czytelnia Zbiorów Historycznych, gdzie udostępniane są: zbiory specjalne, książki i czasopisma wydane od XIX w. do zakończenia II wojny światowej, a także mikrofilmy publikacji przedwojennych i księgozbiór podręczny.
Regulamin Czytelni Zbiorów Historycznych

 

W gmachu przy ul. Wałowej 24 („nowym”):
 
Czytelnia Ogólna - książki, mikrofilmy zawierające kopie publikacji powojennych, płyty CD, a w godzinach popołudniowych i soboty również czasopisma - wydane po zakończeniu XX wojny światowej oraz zbiory (w tym przedwojenne) z byłej Biblioteki PAN w Warszawie.
Regulamin Czytelni Ogólnej
 
Czytelnia Czasopism - powojenne czasopisma bieżące i archiwalne oraz czasopisma (także przedwojenne) z byłej Biblioteki PAN w Warszawie.
Regulamin Czytelni Czasopism
 
Pokoje Pracy Indywidualnej - przeznaczone są w szczególności dla pracowników naukowych, doktorantów, magistrantów. Osoby zainteresowane korzystaniem z PPI powinny dokonać wcześniej rezerwacji u Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej lub w Informatorium gmachu przy ul. Wałowej 24.
Regulamin korzystania z PPI


Korzystanie z Wypożyczalni

 

Wypożyczalnia  jest usytuowana w holu budynku  PAN BG przy ulicy Wałowej nr 24.  Mogą z niej  korzystać pracownicy naukowi ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora, emerytowani pracownicy naukowi, uczestnicy studiów doktoranckich  oraz osoby, które uzyskały pisemne zezwolenie Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej. Uprawnione osoby po przedstawieniu wymaganych regulaminem dokumentów tj. dowodu tożsamości i legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego status pracownika naukowego oraz skierowania z biblioteki uczelni macierzystej (w przypadku osób zatrudnionych w uczelniach województwa Pomorskiego i doktorantów tychże uczelni) otrzymują kartę czytelnika. Od tej chwili mają prawo wypożyczać książki wydane od 1945 r. zgodnie z zasadami regulaminu Wypożyczalni.
Regulamin Wypożyczalni
 
Korzystanie z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 
Ze zbiorów PAN BG mają prawo korzystać biblioteki krajowe i zagraniczne oraz lokalne biblioteki i instytucje naukowe, a także instytucje kulturalne i oświatowe po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej.
Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej ze zbiorów bibliotek spoza Trójmiasta mogą korzystać czytelnicy zarejestrowani w Wypożyczalni oraz inne osoby po uzyskaniu zgody Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej. Zbiory sprowadzane z innych bibliotek udostępniane są tylko w czytelniach bez prawa do ich reprodukowania.
Szczegółowe przepisy dotyczące tej formy wypożyczania zawarte są w regulaminie Wypożyczalni. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są przez pracowników Wypożyczalni.

 

Zamawianie materiałów bibliotecznych

 

Zamawianie publikacji odbywa się za pomocą formularzy rewersów wypełnianych odręcznie w Bibliotece lub za pomocą rewersów elektronicznych dostępnych na stronach katalogów online. Rewers wypisany odręcznie czytelnik składa u pracownika obsługującego czytelnię lub wypożyczalnię. Rewers elektroniczny natomiast jest drukowany w magazynie, a zamawiane pozycje są przekazywane do właściwej czytelni lub wypożyczalni, by tu przez 48 godzin czekać na czytelnika. Czytelnik kwituje ich odbiór własnym podpisem.

 

Korzystanie z Informacji
 
Użytkownicy mogą zadawać pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacja@bgpan.gda.pl,  przy pomocy formularza „Zapytaj bibliotekarza” dostępnego na stronie www Biblioteki lub telefonicznie 58 301-22-51 wew. 101. Punkty informacji w obu budynkach czynne są w godzinach ich otwarcia. Na miejscu dyżurni bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji bibliograficznych i rzeczowych, pomagają w korzystaniu z katalogów komputerowych i elektronicznych baz danych.

 

Korzystanie z licencjonowanych baz danych online
 
Bazy zapewniają bezpłatny dostęp do wiedzy i informacji wszystkim użytkownikom, którzy odwiedzają naszą bibliotekę. Dostępne są z komputerów znajdujących się w sali katalogowej i czytelni. W przypadku baz EBSCO użytkownicy mogą otrzymać tymczasowe hasło umożliwiające zdalne korzystanie. W tym celu należy zgłosić się do Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej w budynku przy ul. Wałowej 24.

Polecamy:
HUMANITIES SOURCE (EBSCO) - pełnotekstowa baza z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych

BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI:
• Elsevier ScienceDirect
• Springer
• indeksy cytowań firmy Thomson Reuters - Web of Knowledge
• pozostałe bazy EBSCO
• Nature i Science – czasopisma elektroniczne
• Scopus – baza abstraktów i cytowań
• Wiley-Blackwell – baza czasopism elektronicznych

 

SERWISY PRAWNICZE LEX DELTA i Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – akty prawne, orzecznictwo, praktyczne wyjaśnienia, komentarze i in.


BRITANNICA ONLINE - Academic edition.

Szczegółowy opis źródeł elektronicznych znajduje się na stronie:
Bazy danych online
 
Reprodukowanie zbiorów
 
W holu gmachu przy ul. Wałowej 24 znajduje się samoobsługowa  kserokopiarka. Wykonanie kopii wymaga zgody dyżurnego bibliotekarza. Istnieje również możliwość zamówienia kopii (mikrofilmów i/lub odbitek z mikrofilmów, skanów i/lub wydruków ze skanera) w firmie Mikrofilm-Center mieszczącej się w gmachu historycznym. W tym celu należy wypełnić druk zlecenia wydawany i przyjmowany przez bibliotekarza dyżurnego. Dopuszcza się możliwość wykonania cyfrowych fotografii niewielkich fragmentów zbiorów pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika Działu Udostępniania i Informacji Naukowej lub osoby upoważnionej. Zbiory wymagające szczególnej ochrony nie mogą być reprodukowane. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminach czytelni oraz na stronie:
Usługi reprograficzne

 

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska