Inne

Przetarg nieograniczony na pełną archiwizację - 23.05.2012


Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  114835- 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi pełnej dokumentacji cyfrowej uwzględniającej archiwizację dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ich merytoryczne opracowanie w systemie VTLS Virtua (format MARC21) na potrzeby realizacji Projektu: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner).

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 90.000 skanów i 150 opisów bibliograficznych w systemie VTLS Virtua (format MARC 21).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2012 roku. 

Zamówienia dodatkowe: Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - do 50 % podstawowego zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.90.00.00-9, 79.99.91.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch samodzielnie wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości minimum 400 000 zł brutto.

Potencjał techniczny: Wykonawca dysponuje skanerem książkowy formatu A1, rozdzielczość optyczna 600 dpi dla pełnego stołu (Omniscan 14000 firmy Zeutschel) z komputerem i oprogramowaniem dedykowanym dla skanera - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponowanie minimum 3 osobami, zdolnymi do wykonania zadania i posiadającymi doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami zabytkowymi. Przynajmniej jedna z osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy musi prócz doświadczenia w pracy ze zbiorami zabytkowymi biegle posługiwać się językiem niemieckim, a jedna łaciną średniowieczną.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl, fax. 583-015-523,oraz bezpośrednio pod adresem internetowym: http://wenus.bgpan.gda.pl/Przetargi/SIWZ-Archiwizacja-23-05-2012.pdf

 

Termin składania ofert: 01.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

Termin otwarcia ofert: 01.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Gabinet Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej ul. Wałowa 15 80-858 Gdańsk.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner).

  

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska